สายวิชาการ

 

 

 

อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

คุณวุฒิ : ศศ.ด. ภาษาไทย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

E-mail :

เบอร์โทร :

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิน    ชาทิพฮด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ 

คุณวุฒิ : อ.ม. ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-mail :

เบอร์โทร :

 

นางสาวกันยารัตน์  มะแสงสม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : อ.ม. ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-mail :

เบอร์โทร :

 

นางสาวพรรณวดี  ศรีขาว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : อ.ม. ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-mail :

เบอร์โทร :

 

ดร.สุรชัย  ชินบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : อ.ด. ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-mail :

เบอร์โทร :

นายธวัชชัย  ดุลยสุจริต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : ศศ.ม. ภาษาสันสกฤต (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

E-mail :

เบอร์โทร :

นางสาวนิโลบล  ภู่ระย้า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : อม.ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

E-mail :

เบอร์โทร :

นางสาวญาณิกา  แสนสุริวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ : ศศ.ม.ภาษาไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

E-mail :

เบอร์โทร :

 

 

                                                                            

 


วันที่ : 31 ส.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 4311

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.