ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            ดาวน์โหลด

แบบตอบรับการฝึกประการณ์วิชาชีพ                                                  ดาวน์โหลด

หนังสือส่งตัวฝึกประสบการณืวิชาชีพ                                                  ดาวน์โหลด

แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                             ดาวน์โหลด

แบบประเมินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     ดาวน์โหลด

 


วันที่ : 20 พ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1188

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.