คำอธิบายรายวิชา

  ค้นคำอธิบายรายวิชา  

31541106 การพูดและการฟัง 1                         

คลิก

31541107 การพูดและการฟัง 2

คลิก

31541108 การอ่าน 1

คลิก

31541109 การอ่าน 2

คลิก

31541110 การเขียน 1

คลิก

31541111 การเขียน 2

คลิก

31542107 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

คลิก

31542108 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

คลิก

31542109 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน

คลิก

31543110 การใช้ภาษาในงานสื่อมวลชน

คลิก

31543111 ภาษาสื่อสิ่งพิมพ์

คลิก

31543112 การโฆษณา

คลิก

31543113 การประชาสัมพันธ์

คลิก

31544114 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คลิก

31544115 สัมมนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คลิก

31544116 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร

คลิก

31544117 การบรรณาธิกรกิจ

คลิก

31541103 หลักภาษาไทย

คลิก

31541104 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

คลิก

31543101 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

คลิก

31543205 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

คลิก

31544206 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

คลิก

31541305 พัฒนาการวรรณกรรมไทย

คลิก

31541306 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน

คลิก

31542304 วรรณกรรมการแสดงของไทย

คลิก

31543306 วรรณกรรมวิจารณ์

คลิก

31543307 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คลิก

31541405 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

คลิก

31542403 วรรณกรรมท้องถิ่น

คลิก

31542404 วรรณกรรมอีสาน

คลิก

31543404 คติชนวิทยา

คลิก

31544405 ภาษา วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คลิก

31544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คลิก

31544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คลิก

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.