เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

บทที่ ๑ ลักษณะภาษาไทย

ดาวน์โหลด

บทที่ ๒ ภาษากับการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

บทที่ ๓ การใช้คำสำนวนและประโยคเพื่อการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

บทที่ ๔ ทักษะการรับสารด้วยการฟัง

ดาวน์โหลด

บทที่ ๕ ทักษะการรับสารด้วยการอ่าน

ดาวน์โหลด

บทที่ ๖ ทักษะการส่งสารด้วยการพูด

ดาวน์โหลด

บทที่ ๗ ทักษะการส่งสารด้วยการเขียน

ดาวน์โหลด

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.