ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙

 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ:วันภาษาไทยที่รัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร ๑๓) และ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

........................................................................

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร ๑๓)

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 

๑. การแข่งขันคัดลายมือ ป.๑ - ๓                                     ดาวน์โหลดใบสมัคร

๒. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ป.๔ - ๖                         ดาวน์โหลดใบสมัคร 

๓. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ม.ต้น                                 ดาวน์โหลดใบสมัคร

๔. การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว / ทำนองเสนาะ ม.ต้น     ดาวน์โหลดใบสมัคร

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ม.ปลาย                           ดาวน์โหลดใบสมัคร

๖. การแข่งขันนาฏนวัตกรรมวรรณคดีไทย ม.ปลาย                ดาวน์โหลดใบสมัคร

๗. การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ ม.ปลาย          ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ หอประชุมจามจุรี ๑

    กิจกรรมการเสวนาวิชาการ

          เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์การสอนภาษาไทย”      ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

                      โดย  รศ.รัตนาภรณ์อัตธรรมรัตน์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมนันทนาการ                                                           ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

            - การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่น

            - การแสดงนาฏนวัตกรรมวรรณคดีไทย

  วันที่ : 23 ก.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 835

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.