ข่าวประชาสัมพันธ์

วันภาษาไทย

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ:วันภาษาไทยที่รัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ อาคาร ๑๙ และ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

........................................................................

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ อาคาร ๑๙ และ หอประชุมจามจุรี ๑

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 

    ๑. การแข่งขันคัดลายมือ ป.๑ - ๓                                  ดาวน์โหลดใบสมัคร

    ๒.  การแข่งขันเขียนตามคำบอก - คำอ่าน ป.๔ - ๖            ดาวน์โหลดใบสมัคร 

    ๓. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น  ม.ต้น                         ดาวน์โหลดใบสมัคร

    ๔. การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ ม.ปลาย     ดาวน์โหลดใบสมัคร

    ๕.การแข่งขันนาฏนวัตกรรมวรรณคดีไทย ม.ปลาย             ดาวน์โหลดใบสมัคร

บรรยายวิชาการ เรื่อง “กลวิธีการเสพข่าวอย่างชาญฉลาดสำหรับคนรุ่นใหม่”  

                                 โดย คุณจามร กิจเสาวภาคย์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวอาชญากรรมและตระเวนข่าว

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ อาคาร ๑๙

        กิจกรรมนันทนาการ                                                          

            - การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่น

            - การแสดงนาฏนวัตกรรมวรรณคดีไทย

            - มอบรางวัล วันที่ : 11 ก.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 2885

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.