ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ "วันภาษาไทยที่รัก" ประจำปี ๒๕๖๐

๑) ระดับประถมศึกษา   

      ๑.๑) คัดลายมือ (ป.๑ - ๓) ห้อง ๑๙๒๐๒                                        ดาวน์โหลด

      ๑.๒) เขียนตามคำบอกและเขียนคำอ่าน (ป.๔ - ๖)   ห้อง ๑๙๒๐๔        ดาวน์โหลด      

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      

       ๒.๑) สุนทรพจน์ภาษาถิ่น    หอประชุมจามจุรี ๑                                 ดาวน์โหลด

 ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       ๓.๑) สืบค้นคำและความหมายของคำ ห้อง ๑๙๒๐๓                           ดาวน์โหลด

 

       ๓.๒) นาฏนวัตกรรมวรรณคดีไทย     ห้อง ๑๙๒๑๓                             ดาวน์โหลด

 

กำหนดการวันภาษาไทยแห่งชาติ "วันภาษาไทยที่รัก" ประจำปี ๒๕๖๐       ดาวน์โหลด

 

หมายเหตุ: ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นในวันแข่งขันด้วยวันที่ : 4 ส.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 976

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.