ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ(ภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๑

 กำหนดการโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก”

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕  น.       ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร ๑๙ (อาคารเรียนรวม)

๐๘.๔๕ ๐๙.๐๐ น.         ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขันเพื่อรับฟังกติกาจากกรรมการ

                                      ๑) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

                                      ๑.๑)  เขียนตามคำบอกและเขียนคำอ่าน       ห้อง ๑๙๒๐๔     

                                               ดาวน์โหลดใบสมัคร               สมัครออนไลน์             ตรวจสอบรายชื่อ

                                      ๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

                                      ๒.๑) สุนทรพจน์ภาษาถิ่น                            ห้อง ๑๙๒๑๒   

                                               ดาวน์โหลดใบสมัคร               สมัครออนไลน์             ตรวจสอบรายชื่อ  

                                      ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                      ๓.๑) สืบค้นคำและความหมายของคำ           ห้อง ๑๙๓๐๒   

                                              ดาวน์โหลดใบสมัคร               สมัครออนไลน์            ตรวจสอบรายชื่อ 

                                      ๓.๒) ตอบปัญหาวิชาการ                             ห้อง ๑๙๓๐๓

                                               ดาวน์โหลดใบสมัคร               สมัครออนไลน์             ตรวจสอบรายชื่อ

๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.                เริ่มดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทุกรายการ                               

                                             ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ ห้องที่ทำการแข่งขัน    

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.                ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการลงทะเบียน ณ หอประชุมจามจุรี ๑

๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ น.                ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

๑๔.๐๐ ๑๔.๑๐ น.                ชมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

๑๔.๑๐ ๑๕.๐๐ น.                การแสดงละครเวทีเรื่อง “ขูลู – นางอั้ว” จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.                พิธีปิดโครงการ

                  

หมายเหตุ  :     ประกาศผลการแข่งขันทุกรายการผ่านเว็บไซต์ http://thai.hms.snru.ac.th และ                           

Facebook : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 วันที่ : 20 ส.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 894

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.